John Stott: Nést evangelium chudým (lk 4:18)

John Stott: Nést evangelium chudým (lk 4:18)

Přinášíme vám ukázku z knihy Rok s Biblí, ve které vás John Stott, jeden z nejvýraznějších postav světového evangelikálního hnutí, provede v každodenních zamyšleních celým biblickým poselstvím, od září do srpna.

Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým.
Lukáš 4:18

(21. týden, středa)

Matouš a Marek umisťují popis Ježíšovy návštěvy v nazaretské synagoze až do pozdějšího období jeho služby. Lukáš ji však záměrně klade na samý počátek služby, protože ji považuje za prorocký obraz Ježíšova poselství i odmítnutí ze strany jeho vlastního lidu.

Ježíš v synagoze přečetl první dva verše z 61. kapitoly proroka Izaiáše a okamžitě prohlásil, že prorok mluví o něm. „Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli“ (Lk 4:21). On je ten Mesiáš, pomazaný, který dostal pověření přinést vysvobození čtyřem skupinám lidí – chudým, zajatým, slepým a souženým.

Jediný způsob, jak toto dilema vyřešit, je uznat, že pravdu mají obě skupiny, protože Ježíš skutečně učil obojí. Chudí ve Starém zákoně jsou jak pokorní chudí, kteří volají k Bohu, aby se nad nimi slitoval, tak utlačovaní chudí, kteří potřebují vysvobodit. Navíc „evangelium příchází jako dobrá zpráva pro oba tábory. Duchovně chudí, kteří… se pokořují před Bohem, přijímají vírou zadarmo dar spasení… Materiálně chudí a bezmocní navíc nacházejí novou důstojnost jako Boží děti, a také lásku bratrů a sester, kteří budou spolu s nimi bojovat za jejich vysvobození od všeho, co je ponižuje a utlačuje.“ 1

To, co platí o chudých (jak materiálně, tak duchovně), platí také o zajatých, slepých a soužených. I pro ně je evangelium dobrou zprávou v obojím smyslu.

1„The Manila Manifesto“ (1980), in Making Christ Known: historic mission documents from the Lausanne Movement, 1974-1989 ed. John Stott (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 234–35).

Více o knize: